Service- og reparationsaftale

1.2 TILVALG

Følgende tilvalgsprodukter er indeholdt i ovenstående beløb pr. måned. Betingelserne udleveres af værkstedet.

1.3 YDERLIGERE KONTRAKTVILKÅR

Service samt skift af bremser kan foretages når din kontrakt har været aktiv i 6 måneder, eller når du har kørt 10.000 km fra den dag din kontrakt starter hos DriveClever. Bilen skal igennem, og bestå en DriveClever brugtbilsattest, inden aftalen kan træde i kraft. Brugtbilsattest koster 650 kr. inkl. Moms. Vælger du at tegne en aftale gennem DriveClever, så vil DriveClever betale for denne. DriveClever behandler dine personoplysninger, så længe tilbuddet er gældende.

2.0 KONTRAKTBETINGELSER

2.1. Aftalen træder i kraft på den anførte ikrafttrædelsesdato.
2.2. DC forpligter sig til at anvise et værksted hvor Kunden kan få udført serviceeftersyn i henhold til fabrikkens til enhver tid gældende forskrifter. Kommer der ændringer i fabrikkens forskrifter, vil disse være gældende.
2.3. Der kan ikke udføres service eller reparationer andre steder end på DCs anviste værksteder.
2.4. Aftalen indbefatter gratis pærer (gælder standard halogen- og glødetrådspærer), viskerblade samt påfyldning af sprinklervæske, mellem serviceeftersyn. Påfyldning og udskiftning skal udføres på værkstedets adresse.
2.5. Kunden forpligter sig til at behandle køretøjet i henhold til fabrikkens forskrifter og til at overholde de, af fabrikkens foreskrevne serviceintervaller. En afvigelse på op til 1.000 km før eller 1.500 km efter det forskrevne servicetidspunkt eller 2 ugers afvigelse før eller efter det forskrevne servicetidspunkt kan accepteres. Overholdes dette ikke kan DC ophæve Aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
2.6. Aftalen dækker ikke vedligeholdelse af kosmetisk karakter f.eks. lak, glas, spejle, sæder, tæpper, lygter/lygteglas, korrosions-, rust- samt lakskader o. lign. Endvidere er skader som eksempelvis skyldes stenslag, vold, hærværk, forkert brug eller rengøring med anvendelse af forkerte midler og redskaber ikke dækket.
2.7. Aftalen dækker ikke GPS systemer, info-center, Bluetooth, bilnøgler, fjernbetjeninger, bilruder, kalecher, soltag, vandindtrængning, vask & rengøring etc.
2.8. For el-, hybrid- og plugin hybrid biler er følgende højvoltskomponenter ikke indbefattet, såsom Batteri, inverter, konverter, højvoltslader eller højvolt komponenter generelt.
2.9. Aftalen dækker ikke skader/følgeskader, der skyldes misbrug eller forsømmelighed fra Kundens side eller skader som følge af manglende overholdelse af serviceeftersyn (eksempelvis fejltankning og følgeskader heraf, reparationer som følge af unormal kørsel/brug, motorskade pga. manglende olie/kontrol o. lign.) Opdateringer af navigationssystem, vejafgiftsmærkater, udskiftning af forældet lappegrej, airbags, sikringer samt diverse gebyrer herunder synsgebyr o. lign., er desuden ikke omfattet af Aftalen
2.10. Kunden skal selv kontrollere køretøjets motorvæskestand mellem serviceeftersynene
2.11. Det er kundens eget ansvar at være opmærksom på, at eventuelle obligatoriske serviceeftersyn bliver udført inden Service- og Reparationsaftalens udløb.
2.12. Fejl og mangler som følge af uheld, påkørsel eller andre udefrakommende eller selvforskyldte skader er ikke omfattet af DCs service- og vedligeholdelsespligt. Dette gælder også skader på fælge og dæk inkl. punkteringer herunder styretøjsudmålinger.
2.13. Originalt ekstra-/eftermonteret udstyr dækkes af Aftalen, såfremt dette er monteret ved aftalens ikrafttrædelsestidspunktet. Uoriginalt ekstra/eftermonteret udstyr dækkes ikke af aftalen.
2.14. Der må ikke være ændret i køretøjets konstruktion, herunder chiptuning uanset formen heraf. Ved overtrædelse kan DC ophæve Aftalen øjeblikkeligt og uden varsel.
2.15. Såfremt køretøjet anvendes af Kunden som hyrevogn, persontransport mod betaling, fragt mod betaling, til rallykørsel, køreskolekørsel eller motorløb o. lign. kan DC ophæve Aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
2.16. Afhændes køretøjet til tredjepart anses Aftalen som opsagt fra Kundens side med gældende opsigelsesvarsel og øvrige gældende vilkår. Med accept fra DC kan en ny ejer indtræde i Aftalen.
2.17. Er der ved aftalens ophør sammenfald mellem Aftalens slutkilometer og et obligatorisk serviceeftersyn (herunder evt.
tandremsudskiftning), er sådant obligatorisk serviceeftersyn ikke omfattet af Aftalen.
2.18. Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af overkørte kilometer, skal dette aftales, inden Aftalens samlede kilometer indtræffer. DC har ret til at afvise forespørgsel om kørsel på overkørte kilometer. Ved kørsel på overkørte kilometer skal Kunden ved Aftalens sluttidspunkt meddele DC bilens aktuelle kilometerstand i form af billeddokumentation, således at overkørte kilometer kan afregnes jævnfør det i Aftalen gældende tillæg for overkørte kilometer. Dette skal ske via mail til DC og senest 1 uge fra Aftalens sluttidspunkt. Såfremt dette ikke sker, vil DC beregne antallet af kørte kilometer forholdsmæssigt, foretaget på baggrund af seneste aflæste kilometerstand ifm. værkstedsbesøg. I perioden, hvor Kunden kører på overkørte kilometer uden aftale, hæfter Kunden selv for serviceeftersyn og reparationer samt evt. tandremsskift.
2.19. Betaling foretages månedligt forud. Såfremt Kunden ikke betaler forfaldne beløb inden 10 dage efter meddelt påkrav kan Aftalen ophæves uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
2.20. Underkørte kilometer refunderes ikke.
2.21. DC har mulighed for 1 gang årligt at indeksregulere prisen med op til 3%. Kunden informeres elektronisk om reguleringer.
2.22. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende Aftalen skal først søges afgjort i mindelighed gennem inddragelse af parterne. Kan enighed mellem parterne ikke opnås, afgøres sagen ved Retten i Odense.
2.23. Aftalen giver ikke Kunden ret til erstatning for indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med fejl og mangler ved køretøjet eller som følge af skade eller uheld, der er en følge af de anviste værksteder udførte service- og reparationsarbejde fra DC
2.24. DCs forpligtelser i henhold til Aftalen bortfalder i tilfælde af force majeure, herunder men ikke udelukkende krig, mobilisering, brand eller arbejdskonflikt af enhver art (listen er ikke udtømmende).
2.25. Alle henvendelser vedr. Aftalen kan rettes til DC på følgende mailadresse info@driveclever.dk.

3.0 BETALINGSBETINGELSER

3.1. Abonnement på Service- og Reparationsaftale
3.1.1. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andre grunde, er du i Service- og
Reparationsaftalens løbetid forpligtet til at anvise en anden konto. Betalingen sker månedsvis forud. Abonnementsbetingelserne fremsendes pr. mail i forbindelse med anvisningen af en konto til abonnementsbetaling på Service- og Reparationsaftale. Faktura for betaling fremsendes pr. e-mail til kunden.
3.2. Automatisk abonnementsbetaling
3.2.1. I forbindelse med tegningen af en Service- og Reparationsaftale gives samtidig tilladelse til, at DC på månedlig basis automatisk må trække et beløb svarende til det aftalte fra den konto, der er tilknyttet det angivende betalingskort. Manglende automatisk betaling vil være en misligholdelse af Service- og Reparationsaftale, og det vil medføre en opsigelse af abonnementet fra DC’s side.
3.3. Ingen fortrydelsesret på abonnementsbetaling
3.3.1. Der er ingen fortrydelsesret på betaling af abonnement på Service- og Reparationsaftale, da betalingen er en forudsætning for og en integreret del af den indgåede Service- og Reparationsaftale mellem værkstedet og betaler. Service- og Reparationsaftalen kan opsiges skriftlig med 1 måneds varsel til udgangen af en periode, dog tidligst efter 6 måneder fra aftalens indgåelse.
3.4. Opsigelse af eller udløb af Service- og Reparationsaftale
3.4.1. Hvis kunden opsiger sin Service- og Reparationsaftale, opsiges abonnementsbetalingen automatisk med virkning fra Service- og Reparationsaftalens opsigelsesvarslets udløb. Hvis en Service- og Reparationsaftalens udløber af sig selv, efter det angivende antal måneder i kontraktperioden, ophører abonnementsbetalingen med aftalens udløb.
3.5. Kortoplysninger
3.5.1. I forbindelse med håndtering af onlinebestillinger og onlinekøb har vi brug for følgende oplysninger:
· Kortnummer
· Udløbsdato
· CVV / CVC nummer
3.5.1.1. Såfremt der sker kortudløb, eller det af andre årsager er nødvendigt at forny kortoplysninger i Service- og Reparationsaftalens løbetid, så er kunden forpligtet til at kontakte DC med henblik på at oplyse de nye kortoplysninger. DC vil i den forbindelse sende et link med anvisning om, hvordan kunden skifter kortoplysninger.
3.6. Kontaktoplysninger
3.6.1. Spørgsmål vedrørende abonnementsbetaling for Service- og Reparationsaftalens kan rettes DC på 77 89 89 89 eller
info@driveclever.dk.

Designed by fingerspitz*